Cà Phê, Ca Cao

Cà Phê, Ca Cao

1. Dùng cho cây Cà Phê, Ca Cao: Chia làm 2-3 lần bón/năm. Bón đầu mùa mưa, giữa mùa
mưa và cuối mùa mưa. Đào rãnh, bón phân, lấp đất. Bón theo hình chiếu tán lá. Bón lần 1
nhiều hơn lần 2 và 3.
1.1 Cây trồng mới (vườn cây kiến thiết 1-3 năm tuổi):