Cây tiêu

Cây tiêu

4. Dùng cho cây Tiêu: Mật độ trồng khoảng 2000 trụ/ ha.
4. œ"បœស"&ប'œដœមe"មច៖ ដង'ស./eត12"បæហល 200០ប789ល/ហiក<។
4.1 Vườn cây trồng mới (năm 1-2): Chia làm 2 lần bón /năm. Bón đầu và cuối mùa mưa.
-ច&>រœដœមœឈœ12ដuBថD/(EF2ទ/1- 2) æចកជ/I 2-3 ដងស"&ប'1ក'/EF2JKœដœមរLភNOងនiងចuង រLភNង។