HUMIC URÊ Huy Tân

HUMIC URÊ Huy Tân

B. Hướng dẫn sử dụng phân bón HUMIC URÊ Huy Tân (HUD) cho cây lúa và rau màu:
ខ.eសចក&'æណ*+œ-បœ-0ស1ជ'ហ4ueមចអ4uយeរ:;យ<ម (HUD) ស-=ប1œដœម-ស?វនiងបæនDដ+<+EFរ។
1. Dùng cho cây Lúa: Lượng phân bón cho cây lúa phụ thuộc vào mùa vụ và thổ nhưỡng.
Công thức bón phân/ha/ vụ tương đương như sau:
1.œ-បœស-=ប1œដœម-ស?វ៖ បរi=ណជ';ក1ស-=ប1œដœម-ស?វ E-សJយœលœរដ?វLលនiង Mតiដ'រOបមនP;ក1ជ'/ ហiកQ /
រដ?វLលœសRœរនyងដ?ចTងU-Lម:
Đạm nguyên chất (N) : 80-120 kg/ha/vụ.
ជ'Eស?តសuទW(N) : ព'80-120 គ.-ក/ហiកQ/រដ?វLល។
Lân hữu hiệu nguyên chất (P2O5): 30-60/ ha/ vụ
ជ'ផ?[ត=ន-បសiទWi]ពសuទW(P2O5)៖ ព'30-60/ហiកQ/រដ?វLល។
Kali nguyên chất K20: 30-50 kg/ha/vụ
ជ'Lល'សuទWK20៖ 30-50 គ.-ក/ហiកQ/រដ?វLល។
Bón lót: Bón sau xạ 1-2 ngày: bón 85-185 kg lân 16% P2O5 hoặc 30-65 kg DAP 18-46
;ក1ជ'-^ប10ត៖ ;ក1ប*_ប1ព'[បU`aព'1-2 bថd;ក1ព'85-185 គ'ឡf-Lមជ'
ផ?[ត 16% P2O5 ឬ30-65 គ'ឡf-Lម DAP 18-46


- Giai đoạn nuôi to hạt: sử dụng phân bón phun qua lá DANOCOMIX 7-5-44 -1A của công ty Phân bón Huy Tân.
-ដ+<ក1Lលចimnyមធ+-oប1៖ œ-បœជ'0ញ1œលœសDyក DANOCOMIX 7-5 - 44 -1A របស1 -កuមហ4uនជ';យ<ម។
- Pha 60-100 g DANOCOMIX7-5-44 -1A + 20-50g HUD cho bình 16 lít nước. Phun định kỳ 7-10 ngày/ lần cho đến khi trước thu hoạch 10 ngày. Phun 2 bình/ 1.000 m2
.
- qយជ'ព'60-100-Lម DANOCOMIX 7-5-44-1A+20-50 -Lម HUD ស-=ប1ធuង16 ល'-តទyក 0ញ1Lលក+ណត1ព'7-10 bថd/œលœក រហ តមកដល1មuនeពល-បម?លផល 10 æថd0ញ1 2 ធuង/ 1.000ម2 ។